Tvil og Spørsmål

Vi krever ikke at menn og kvinner skal tro på Bibelen uten å undersøke hva den er. Det er ikke naturlig for menneskene a ta imot de ting som er av Gud, uten å granske dem først. Hvis du alltid skal kunne være rede til å forsvare deg for dem som krever deg til rengskap for det håp som bor i deg, må du først selv ha vært en sannhetssøker. Vær ikke en uærlig tviler, når du i hjertet er overbevist! Vær ikke en tviler fordi du mener det hører til intelli­gente mennesker! Oppmuntre ikke dine egne tvil!

«Gi oss din overbevisning,» sier en tysk forfatter, «Tvil har vi nok av selv.»

Vær som Tomas, som ikke mottok Jesu tilbud om å berøre naglegapet i hans hender og stikke hånden i hans side. Hjertet hans var åpent for overbevisning.

Er du fylt med Guds ord, så vil du ikke få noen tvil. En kvinne sa engang til meg: «Tviler De aldri?» «Nei,» svarte jeg, «det har jeg ikke tid til, for jeg har sa altfor meget å gjøre. Noen mennesker lever av tvil. De har et helt lager av den.

Bevis

«Jeg ville gjerne at du skulle legge fram for meg et bevis på at Bibelen er sannhet,» kan noen si. Men Bibelen vil selv overbevise deg, om du bare lar den få lov til det, for den er en levende kraft i seg selv.

«Og derfor takker ogsa vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneskeord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser seg virksomt i eder som tror.» 1 Tess 2.13

Det trenger ikke bli forsvart så meget som det trenger å bli studert. Det kan forsvare seg selv. Det er ikke et sykelig barn som behøver pleie.

En troende mann talte engang med en skepti­ker som sa, at han ikke trodde pa Bibelen. Mannen leste forskjellige skriftsteder for ham, men skeptikeren gjentok: «Jeg tror ikke et eneste ord av det.» Man­nen fortsatte å Iese inntil tvileren til slutt ble overbevist. Da tilføyde han: «Når jeg har prøvd et godt sverd, blir jeg ved å bruke det.» Det er nettopp hva vi behøver i var tid. Det er ikke var sak å få menneskene til å tro. Det er den Hellige Ånds verk.

Overbevist - Fortapt - Frelst

En mann bestemte seg engang til å lese en time hver aften i Bibelen sammen med sin hustru. En kveld stanset han midt i lesningen og sa: «Hustru, hvis denne boken er sann, så har vi tatt feil» Han fortsatte å lese, men stanset snart igjen og sa: «Hustru, hvis denne boken sier sant, så er vi fortapt.» Meget engstelig og liksom fastnaglet til boken fortsatte han å Iese igjen. Straks etter ropte han: «Hustru! hvis denne boken taler sant, så kan vi bli frelst.» Ikke mange dager etter var de omvendt til Gud begge to.

Å fortelle menneskene om Guds store frelse er den ene store hensikten med denne boken. Tenk hvilken bok det er, som kan løfte var nedbøyde ånd og på ny skape Guds bilde i oss!

Det er et forferdelig ansvar å ha en slik bok og ikke gi akt på de advarsler den gir, men bare for­kaste dens lærdommer. Den er enten en duft av død til død, eller av liv til liv. Tenk om Gud fjernet den­ fra oss, og sa: «Jeg skal ikke besvære dere med den mere!

Det man ikke forstår

Du spør kanskje hva du skal gjøre når du kom­mer til noe du ikke forstår. Jeg for min del tak­ker Gud at det er en høyde i denne boken som jeg ikke kjenner noe til, og en dybde som jeg aldri har kunnet utgrunne, og det gjør den bare enda mere tiltrekkende for meg.

Om jeg kunne ha lest Bibelen som jeg leser alle andre bøker og forstått den ved å lese den igjennom bare en gang, så ville jeg ha tapt troen på den for lenge siden. Et av de sterkeste bevis for at Bibelen er kommet fra Gud er at de skarpeste menn har gravd og gransket i den opp til femti år, men har måttet legge ned sin penn og si: «Det er dybder i den som vi ikke kjenner noe til.

» Spurgeon sier: «Skriften er ikke uttømt ved en for­klaring. Blomstene i Guds hage blomstrer mer enn to ganger, de lar stadig frisk luft strømme ut.» For en tid siden kom en mann til meg med et vanskelig skriftsted og sa: «Moody, hva gjor De med dette2, «deg gjor ikke noe med det.» «Hvorledes forstar De det da?» «Jeg forstar det ikke.» «Hva gjør de med det?» «Jeg gjør ikke noe med det.» «De tror det vel ikke da?» «Jo, jeg tror det av hele mitt hjerte. Det er mange ting jeg ikke forstår, men jeg tror dem. Jeg kjenner ikke noe til den høyere mate­matikk, men jeg tror på den. Jeg forstår ikke astronomi, men jeg tror på den. Kan du forklare meg hvorledes den samme mat forvandles til kjøtt, fisk, har, fjer, klover og negler?3

For en tid siden sa en mann til meg, at han ikke kunne tro på en ting som han ikke hadde sett. «Har De noensinne sett Deres egen hjerne?» spurte jeg. Dr. Talmage forteller, at han en dag uleiliget sin lærer med mange spørsmal anående Bibelens hem­meligheter. Da vendte denne seg til ham og sa: «Mr. Talmage, De far nok la Gud fa lov a vite noen ting som ikke De forstår.» Pascal sa: «For a kunne elske den menneskelige kunnskap må man forsta den, men den guddommelige kunnskap må elskes for a kunne forståes.» Dette er feilen hos de fleste bibelkritikere. De gjør ikke hjernen til hjertets tjener.

Å motsi og kristisere