Grunnlag for den Kristne Tro

Gud er Skaper av universet. Hellig, Rettferdig og Kjærlighetens opphav. Åpenbart i Bibelen som Far, Sønn og Helligånd

 • Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende! Matt 28.19-20
 • Han sa til dem: Men I, hvem sier I at jeg er? 16 Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. Matt 16.15-16
 • Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i mig? De ord jeg sier til eder, taler jeg ikke av mig selv, men Faderen, som blir i mig, han gjør sine gjerninger. Joh 14.10

Jesus Kristus

Vi tror at Jesus Kristus er den andre personen i tronen. Han er evig med Faderen, han ble født av jomfru Maria, inkarnert av Den Hellige Ånd. Han døde for våre synder, sto opp fra de døde den tredje dag, steg opp til Himmelen

 • Men Jesus kalte dem til sig og sa: I vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over dem. Matt 20.25
 • loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18 Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham. Joh 1.17-18

Den Hellige Ånd

Vi tror på Den Hellige Ånd, den tredje personen av den treenige Guddommen. Han er tilstede overalt da Han er Ånd. Han veileder de som omvender seg og vil tro og Leve for Jesus.

 • Dette sa han om den Ånd som de skulde få som trodde på ham; for Ånden var ennu ikke kommet, fordi Jesus ennu ikke var herliggjort. Joh 7.39
 • Trykk for å lese : Romerne 8.1-27 , 1 Pet 1.1-14

De Hellige Skrifter

Vi tror på den hellige Skrift, Gamle og Nye Testamente som inneholder 66 bøker, vi forstår at alle er skrevet av guddommelig inspirasjon. Alle bøker avslører Guds vilje om vår frelse.

 • Og han sa til dem: Dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennu var hos eder, at alt det måtte opfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om mig. 45 Da oplot han deres forstand, så de kunde forstå skriftene. 46 Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, 47 og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Luk 24.44-47
 • Når da loven kaller dem guder som Guds ord utgikk til - og Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Joh 10.3
 • Jeg kunngjør eder, brødre, det evangelium som jeg forkynte eder, som I og tok imot, som I og står fast i, 2 som I og blir frelst ved dersom I holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte eder det, såfremt I ikke forgjeves er kommet til troen. 1 Kor 15.1-2

Synd

Vi tror at Synden kom inn i verden gjennom ulydigheten til Gud og døden ved synd. Vi tror at vi er syndere etter arv ( Forgjengelige ). Men det er et guddommelig middel (avvisning av synden). Ved Tro på Jesus er vi Fri fra Syndens straff. Omvendelse bort fra synden. Vi må bli Født på Ny.

 • For Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt. 1 Mos 3.5-6
 • For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for mig. Salme 51.5
 • For innenfra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker: utukt, tyveri, mord, 22 hor, havesyke, ondskap, svik, skamløshet, ondt øie, bespottelse, overmot, uforstand.23 Alle disse onde ting kommer ut innenfra og gjør mennesket urent. Markus 7.21-23