Herren er min hyrde, mig fattes intet

Herren er min hyrde, mig fattes intet. 2 Han lar mig ligge i grønne enger, han leder mig til hvilens vann. 3 Han vederkveger min sjel, han fører mig på rettferdighets stier for sitt navns skyld. 4 Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig. 5 Du dekker bord for mig like for mine fienders øine, du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. 6 Bare godt og miskunnhet skal efterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennem lange tider.