Aage Samuelsen taler om de siste tider og tegnene på Jesu gjenkomst


Det er dessverre blitt slik for mange at i spørsmålet om Jesu gjenkomst er det kommet en likegyldighets ånd over dem.

De har jo hørt disse ord: JESUS KOMMER SNART i så mange år at det likesom ikke virker på dem. Men uansett hva de mener og tenker så ER Jesu gjenkomst så nære for døren at vi kan vente ham hvert øyeblikk.

Det har aldri i historien vært tydeligere tegn på Jesu gjenkomst enn det er i dag. Og det har heller aldri vært en slik sløvhet blant de kristne, og en slik religiøs forvirring som det er i verden nå.


1.Materialismens Ånd

Materialismens demon har trengt seg inn blant de kristne og sugd dem inn i jordatmosfæren slik at djevelen får fritt spillerom og skaper frykt hos de kristne for hvordan det skal gå med dem i fremtiden.

Spotterånden er i full virksomhet, og som Peter sier i 2 Pet 3.3-7

"Idet I først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem efter sine egne lyster 4 og sier: Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse. 5 For de som påstår dette, er blinde for at det fra gammel tid var himler og en jord som var blitt til ut av vann og gjennem vann ved Guds ord, 6 og derved gikk den verden som da var, under i vannflommen. 7 Men de himler som nu er, og jorden er ved det samme ord spart til ilden, idet de opholdes inntil den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt"


Noas Tid

Det står om menneskene på Noas tid at de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle. Men når alle slags dyr og fugler, hvert etter sitt slag, vendte om og gikk mot arken, hadde disse dyr og fugler en større dragelse mot redning enn hva menneskene hadde.

"FOR SKAPNINGEN LENGES OG STUNDER ETTER GUDS BARNS ÅPENBARELSE". Rom 8.19

Nøkkel : Noah var en rettferdig og ulastelig mann blandt sine samtidige 1 Mos 6.9

Satans Triks

Når materialismens ånd har grepet de fleste av de kristne er det et djevelsk trekk som Satan benytter for å hindre menneskene i å bli frelst.
Her kan noen innvende og si: Hvorfor skal vi da arbeide for Guds rike? Men da skal vi legge merke til at selv om disiplene visste og forkynte at Jesus snart skulle komme igjen, stoppet de ikke arbeide for Guds rike eller å redde sjeler, tvert imot: De arbeidet og gav sitt liv forat andre skulle bli frelst, for de visste at når Jesus hadde kommet ville forferdelige tider møte menneskene som ble tilbake.


Jomfruene og det Store Bryllupet

Det står om de 5 dårlige og de 5 kloke jomfruer at :

"DE SOM VAR REDE, GIKK MED HAM TIL BRYLLUPET OG DØREN BLEV LUKKET."

Vi må arbeide som om det var den siste dag og tjene Gud med alle de midler vi kan. Vi må være aktsomme på alle de vranglærere som vrimler omkring oss, som vil rive oss bort fra den faste stand. Det er den enkelte som må ha alt sammen klart når ham kommer igjen for å hente sine

"DEN SOM HAR ØRE, HAN HØRE HVA ÅNDEN SIER TIL MENIGHETEN."


Brudgommen kommer

Både Jesus og disiplene har tegnet et klart bilde av tilstanden før Jesus kommer. Som det var på Noas tid og på Lots tid, slik vil tilstanden bli før anskriket lyder :

"SE, BRUDGOMMEN KOMMER, GÅ HAM I MØTE."

Det er her du skal gå ham i møte, det er her du må forberede deg til opprykningens dag. Det er for sent når han er kommet.

Når vi ser tilstanden i verden idag er det en tro kopi av det som hendte på Noas og på Lots tid. Demonhæren i himmelrommet besetter millioner av mennesker, men midt i alt dette står det :

"IDAG, OM DERE HØRER HANS RØST, DA FORHERD IKKE DERES HJERTER."


2.Synden er stor

Og ikke siden Noas og Lots dager har Satan herjet så fryktelig som han gjør nå.

Noen eksempler på dette er :

    • Respekten for menneskeliv er borte, tusener på tusener blir ryddet av veien hver dag, og går inn i et evig helvete.
    • Kriminaliteten har aldri vært så stor som den er idag. Krig, pest og terror er dagligdagse foreteelser.
    • Respekten for familielivet og ekteskapet er borte.
    • Seksualitet i alle slags former er lovbeskyttet, og nåde den som rører ved dette.

Gud har gitt alle mennesker en fri vilje, derfor heter det :

"Alt er lovlig, men ikke alt gagner" 1 Kor 10.23

Homoseksualiteten er en stor umoral og fiendskap mot Gud og hans orden. Til Mann og kvinne skapte Han mennesket 1 Mos 5.2

3.Menneskene går sin egen vei

Frykten for Gud blir mindre og mindre, det er få som spør hva Guds ord sier, menneskene velger sine egne veier. Når ulykken rammer dem, skriker de opp, raser mot Gud og beskylder ham for ulykkene som rammer jorden. Men det er de selv som er skyld i alt dette, og dommen over dem sover ikke. Mens dette hender på jorden forberedes bryllupet som snart skal åpenbares, - Jesus vil hente alle dem som hadde valgt den smale vei som fører til livet, og det er få som går på den.

Det er de som har den forestillingen at når de hører lyden av en veldig basun, da skal de gjøre seg rede. Men basunen lyder allerede nå. Krig, hungersnød, terrorisme og hatet i verden er Guds basun.

"VÆR DA OGSÅ DERE REDE! FOR MENNESKESØNNEN KOMMER I DEN TIME DERE IKKE TENKER," - men tror!

Det er ingen som tenker ut sin egen vei, eller som lurer på hvordan Jesus skal komme igjen, som blir med når han kommer, med det står :

"DERSOM DU TROR SKAL DU SE GUDS HERLIGHET."


Vandre i Tro

Enok vandret i tro og ble bortrykket. Noa bygget arken i tro og ble reddet. Abraham ble stående for Gud og unngikk dommen over Sodoma og Gomorra. Elias vandret med Gud og ble hentet hjem i Guds ildvogn. Den som vandrer i tro her, på det Gud har sagt, vil bli rykket bort før ulykken rammer jorden.

"VÆR DA OGSÅ DERE REDE"

Aage Samuelsen

Vekkeropet nr 1.1984