Jesu Gjenkomst og de Siste Tider

For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde eder vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst 2.Pet 1.16

Apostelen Peter var en av dem som stod Jesus nærmest, som vandret omkring med ham da han levde sitt liv her på jorden. Peter bevitner her overfor oss alle, at det han har fortalt om Jesu makt, er sannhet.

"Vi var øyenvitner til hans storhet"

sier han. Han hadde sett hvordan Jesus gang på gang åpenbarte sin herlighet.

Jesus hadde makt til å tilgi synd. Han helbredet de syke. Han renset de spedalske. Han åpnet de blindes øyne. Han talte et ord, og vind og bølger stilnet av. Og da de hadde naglet ham til et kors, og lagt ham i en grav, sto han opp fra de døde på den tredje dag. Jesu makt var større enn sykdom og død - større enn synden.

Han er den samme idag. Men apostelen fortsetter med å si - og han forsikrer med høytidelig alvor.

"Det var ikke eventyr vi fulgte da vi kunngjorde eder Jesu gjenkomst!"

Det er mennesker som tror at ordet om Jesu gjenkomst kan avfeies som fantasi og eventyr, eller som et litt usmakelig sensasjonsemne. Ingen ting kan være mer feilaktig enn en slik oppfatning!

Budskapet om Jesu gjenkomst er en av de store sannheter i Bibelen. Det nye testamente omtaler Herrens komme mer enn 300 ganger. Og endog det gamle testamente taler ofte om den dagen når Guds Messias skal åpenbares i kraft og herlighet.

Vi vet at Jesus vil komme igjen fordi Bibelen sier det.

Alt det som det gamle testamente hadde forutsagt om Kristi første komme, gikk nøyaktig i oppfyllelse. Det er en stor forskjell mellom Jesus fra Nasaret og all verdens religionstiftere. Det var ingen som hadde profetert noe om at buddah skulle stå frem, eller konfusius, eller muhammed. - De kom drivende inn i verdenshistorien på tilfeldighetens bølger.

Men når vi leser Bibelen, finner vi at nesten alle ting i Jesu liv var forutsagt. Og her har vi ett av de klareste bevis for at Jesus var Guds sønn.

Gud talte til Abraham 2000 år før Kristi fødsel, og gav ham løftet om Messias. Og Jesus kom av Abrahams ætt, av Jakobs hus, av Juda stamme, og av Davids gamle kongeætt, slik profeter hadde forkynt det århundrer og årtusener før.

Profeten Jesaja talte om ham 700 år før han kom, og sa at han skulle bli født av en jomfru. Omtrent på samme tid kunne profeten Mika peke ut stedet hvor han skulle bli født: Betlehem, Efrata. 500 år før Kristus fikk profeten Daniel oppgitt tiden for hans komme. Og det gikk nøyaktig i oppfyllelse.

Kristi fødsel var forutsagt. Hans fullkomne og syndfrie liv. Hans død på korset for å sone verdens synd. Profetene har talt om det alt sammen.

Men dersom profetiene om Kristi første komme gikk så nøyaktig i oppfyllelse, så skal også profetiene om hans gjenkomst oppfylles.

Den store franske tenkeren, Blaise Pascal, har sagt:

"Sann profeti finner jeg bare i kristendommen, og ikke i noen annen religion".

Og de oppfylte profetier er garanti for at alle Bibelens forutsigelser skal oppfylles, - også profetien om at Jesus skal komme igjen.

Bibelen er en merkelig bok! Bibelen er Guds ord. En bok som er inspirert av Guds Ånd. Derfor har ordene i denne hellige boken vært en kilde til lys og kraft for menneskene, slekt etter slekt.

Her er frelsens vei lagt så enkelt og klart fram at et barn kan forstå det. Og her er dybder som menneskehetens største ånder har grunnet på.

Fordi Bibelen er Guds ord, finner du ikke her spor av de feiltagelser som råder blant den gamle tids mennesker. Det kan være verd å nevne at da Bibelen for tusener av år tilbake ble skrevet, stemte den ikke med det som den gang gjaldt for å være høyeste visdom og opplysning.

For å ta et eksempel: De gamle grekerne trodde at jorden var flat, og at den tørre jord var omgitt av det store verdenshav. Babylonierne hadde en annen oppfatning av jorden og verdensaltet. De trodde at jorden var plassert oppe på ryggen av fire store elefanter, som igjen sto på ryggskjoldet til en kjempestor skilpadde, og at denne svømte omkring i et hav av melk!

Du finner ikke skygger av den slags fantasier i Bibelen. På en tid da grekernes jord fløt omkring i vann, og babyloniernes jord svømte i melk, skrev forfatteren av Jobs bok: "Gud hengte jorden på intet".

Det tok menneskelig vitenskap tusener av år å finne frem til det verdensbilde som Bibelen tegnet for menneskene allerede i den grå oldtid.

Bibelen begynner med disse mektige ordene:

"I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden".

Den samme boken som forteller oss om begynnelsen, kan også fortelle oss hva som vil skje i verdens siste tid.

Den som leser Bibelen, kjenner til at det tales meget om en tid som kalles "de siste dager". Det vil bli en underlig tid. En tid med store begivenheter og omveltninger.

Nærmer nå denne tiden seg? Eller er vi kanskje allerede kommet inn i denne tiden? Lever vi i de siste dager?

Det er klart at det vil være av den største betydning at vi kommer til en forståelse av denne viktige saken. Og det er et emne som må interessere oss i alle høyeste grad.

Dersom vi lever i den siste tid, vil det snart skje ting som kan gripe avgjørende inn i alle menneskers liv. Og da kan vi vente at Kristi gjenkomst skal finne sted.

Nå er det kanskje noen som vil innvende: Men kan vi da vite noe om tiden for Herrens komme?

I Matteusevangeliets 24. Kapittel finner vi Jesu eget svar på dette spørsmål: "lær en lignelse av fikentreet! Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blad springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Sannelig sier jeg dere: "Denne slekt skal ikke forgå før det skjer alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min fader".

Vi ser her at Jesus peker på en ting som ingen kan vite, - nemlig dag og time for hans komme. Og så peker han på en ting som vi alle bør vite, og dette som vi alle bør ha kjennskap til, er den tidsalder, eller den tidsperiode da hans komme vil skje.

Selv om vi altså ikke kan kjenne selve tidspunktet for hans gjenkomst, så skal vi allikevel kunne kjenne tiden, slik at vi ser at gjenkomst ens dag nærmer seg.

Jesus bebreidet sin