Fremtidens gåte

Kan vi vite noe om fremtiden? Mennesker spør i håp og frykt.

Alle som tar dette vårt liv på alvor vil være dypt interessert i å få vite noe om hva framtiden gjemmer, hva som vil skje heretter. Ja, selv det flyktigste øyeblikks menneske ønsker gjerne å se utover dagen idag.

Ikke bare for vår egen del spør vi. Noen står oss nær i livet. Hvilken framtid venter våre barn og ungdommer? Hva skal bli menneskehetens framtid? Er det håp for menneskene?

Nå behøver vi ikke å gå til tvilsomme spåmenn med våre spørsmål, eller granske ukebladenes horoskop. Vi har en sikrere kilde til kunnskap om fremtiden : Guds ord.
Gud har talt til menneskeslekten. Han har talt mange ganger og på mange måter gjennom de gamle profeter, og han har talt til oss gjennom sin sønn, Jesus Kristus. Dette som Gud har åpenbart for oss er nedskrevet i bibelen.

Her leser vi historien om Guds mektige gjerninger, alt det han har gjort for å frelse menneskene. Og i bibelens profetiske ord avsløres fremtidens hemmeligheter for oss - hvordan Gud maktfullt skal føre sin sak til seier og opprette sitt evige rike.

Profetiens under

Bibelen er en profetisk bok. Den store franske tenkeren Blaise Pascal har sagt :

"I den kristne religion finner jeg virkelig profeti, og jeg finner det ikke i andre religioner."

Hos profeten Esaias leser vi at Gud utfordrer hedningenes falske guder til å fortelle hva som vil skje i framtiden :

"Kunngjør hva dere tidligere har spådd, så vi kan akte på det og lære dets utfall å kjenne! Eller la oss høre de kommende ting! - Kunngjør hva som skal komme heretter, så vi kan vite at dere er guder!."

Men det gamle babels avguder og avgudsprester kunne ikke fortelle noe om fremtiden. Ingen falske religioner kan det.

Det er bare den sanne og levende Gud som kjenner framtiden. Og han gjør ingenting uten at han først har åpenbart det for sine tjenere, profetene.

"Jeg er Herren, det er mitt navn,"

sier han.

"De ting som er forkynt tidligere, se, de er kommet. Og nå forkynner jeg nye ting. Før det spirer frem, lar jeg dere høre om dem."

Skriftens forutsigelser er et mektig bevis for at bibelens Gud er den sanne og levende Gud.


Templet i Jerusalem

Se flere bilder av Guds Jerusalem her

Fortsetter

Overalt i bibelen finner vi profetier. Og det er klart at i tidens løp måtte dette sette bibelens sannhet på en avgjørende prøve. Enten ville profetiene gå i oppfyllelse, og da ville det bevise at bibelen er en Gud - inspirert bok. Eller også ville bibelen bli avslørt som bedrag og falskneri ved at profetiene ikke ble oppfylt.

Nå kan vi være sikker på at dersom historien hadde vist at bibelens forutsigelser var falske profetier, så hadde bibelens fiender sørget for å gjøre dette kjent. Gjennom århundrer har kristendommens motstandere søkt å finne feil i bibelen. De har prøvd å rokke ved bibelens naturvitenskap. De har forsøkt å dra i tvil dens historiske pålitelighet. Endog bibelens moral og etikk har de gått til angrep på. men det er et bemerkelsesverdig faktum at bibelkritikerne aldri har gjort noe alvorlig forsøk på å dra i tvil oppfyllelsen av bibelens profetier.

Hvis bibelen ikke var sann, hvor lett ville det da ikke være å bevise det! - Her har vi en bok som på den mest detaljerte måte skildrer framtidige hendelser. Den staker opp for oss menneskeslektens kurs og bane fra urtiden og inn i en fjern framtid. De bibelske profetier befatter seg ikke bare med ubetydelige hendinger og lokale forhold. Det er mektige nasjoner og verdensriker som får sin skjebne forutsagt. Bibelens profetier er faktisk verdenshistorie skrevet på forskudd. På den mest forundelige måte har de bibelske forutsigelser gått i oppfyllelse - bokstavelig og nøyaktig.

Dette beviser at bibelen er en guddommelig inspirert bok. Et menneske kan ikke forutsi framtiden - vi kjenner ikke morgendagen. Ingen av oss kan med sikkerhet si hva som vil hende oss selv i løpet av det kommende år. Vi kan ikke forutsi hva som vil hende vår nærmeste familie i løpet av ti år. Vi vet ikke hva som vil skje med vår by eller vårt land i løpet av femti år. Den best orienterte politiker kan ikke forutsi verdensutviklingen, ikke engang i den nærmeste fremtid - langt mindre kan man se hundre år eller tusen år inn i framtiden.

Hvordan kan det da forklares at de gamle profeter kunne forutsi framtiden? Hva var det som satte dem i stand til å skrive verdenshistorie på forskudd? Det er bare en forklaring :

"De Hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd."

Det var Gud som talte gjennom dem, derfor er bibelen Guds ord.

Oppfylte profetier

Profetene forutsa hvordan mektige riker skulle oppstå og gå til grunne. Egyptens historie ble forutsagt, og profetiene er gått nøyaktig i oppfyllelse. Nineves fall forutsagt, og det er ikke sten på sten tilbake av den veldige verdensbyen. Tyrus fall ble forutsagt, og byen er slettet ut fra jordens overflate.

En ung mann stod i den babyloniske kongens slott, framfor den mektige kong Nebukadnesar, og han sa :

"Etter deg, konge, skal det komme et annet rike!"

Det var Daniel som forutsa oppkomsten av det Medo-Persiske verdensrike.

Alexander den stores krigstog og seire var forutsagt århundrer før det skjedde. Da Alexander og de greske hærer kom til Jerusalem i året 332 før Kristus, kunne ypperstepresten Jaddua vise den mektige kongen Daniels gamle profetier.