Hvordan kan jeg tro på Jesus?

Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Rom 10.17
Det ordet vi har til tekst idag er virkelig et av de store ord i Bibelen, og det gir svar på et av de største problemer i menneskers liv.

Nettopp hvordan skal jeg komme til troen på Gud?

Det Fundamentale

Dette ordet leder oss med en gang inn til det som er hjertet i den kristne vandring, nemlig det å tro! Nå har det jo vært rettet mange angrep mot kristendommen fordi den gir troen en så sentral plass.

Ellers er det gjerne slik at tro blir sett på som noe positivt og verdifullt. Vi hører ofte tale om att en skal ha tro på menneskene-tro på fremtiden-tro på det gode og på det godes seier, og mer i den retning. Dersom noe så vagt og ubestemt som dette kan ha en viss betydning, hvor langt større verdi har da troen på den levende Gud!

Kontakt

Sann Gudstro knytter forbindelsen med ham som er universets Skaper og Herre, og denne tro lar seg ikke forene med det mørke, triste, pessimistiske livssyn som ser alt håpløst.

Tvil er egentlig å mistro vår skaper. Derfor ser vi også Bibelen fremstiller vantroen som noe dåraktig og forkastelig, noe som det egentlig ikke gis unnskyldning for.

Hvorfor bli frelst

Fordi mennesket tvilte på det Gud hadde sagt, kom synden inn i verden. Her begynte fallet, og her er det gjenopprettelsen må komme-i vårt tillitsforhold til Gud. Vantro er syndens innerste vesen, og bare gjennom tro kan vi bli frelst fra synden. Derfor er kristendommen troens religion.

Til Sammenligning

Dette er selve motsetningen mellom Bibelens åpenbarings religion og alle menneskelagede gjerningsreligioner. Det hovedpunkt som allting dreier seg om i nær sagt alle former for falsk religion, er at mennesket skulle kunne frelse seg selv. Ved egen gjerning og verdighet, ved selforbedring, ved å overholde visse bestemmelser eller utføre visse kultiske handlinger, - på en eller annen måte skal det skje.

Kristendommen / Jeus lære derimot erkjenner at mennesket aldeles ikke kan frelse seg selv , ikke med alt sitt eget strev, ikke med all sin gode vilje.

Også lærer bibelen at det som er mennesket umulig, det er mulig for Gud. Gud sendte sin sønn til verden forat verden skulle bli frelst ved Ham. Ved Jesu død på korset, hvor Han sonet verdens synd, og ved Hans oppstandelse fra de døde, brakte Han til veie ett grunnlag for frelse for slekten. Gud kan være nådig uten å oppgi sin rettferdighet.

Alle som nå vil gå med på å bli frelst av uforskyldt nåde, kan motta frelsens Gud har gjort for vår frelse i Kristus gave helt enkelt ved å tro på dette som Jesus.

Troen er den store betingelse for frelse

Den som tror og blir døpt sier Jesus, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og han forsikrer, sannelig sannelig sier jeg eder : Den som tror har evig liv. Paulus skriver til Romerne : Vi har fått adgang ved troen til denne nåde som vi står i. Og til Efeserne : Av nåde er i frelst, ved tro. Johannes skriver : I skal vite att i har evig liv, i som tror på Guds sønns navn. Halleluja Priset være Gud og lammet!

Så tett sammenknyttet er tro og frelse, at omvendelsen, det å bli en kristen, i Bibelen omtales som å komme til troen.

Hvordan skjer så dette å komme til tro?

La oss først merke oss, at ett stykke på veien er troen en viljesak. Det lyder kanskje litt kynisk, det gamle ordet om at ethvert menneske velger det livssyn som passer best, men det gjemmer en dyp sannhet. Jesus sier att den som gjør ondt hater lyset og kommer ikke til lyset. Det er mennesker som bestemt ikke vil tro, for da måtte de omvende seg-og det vil de ikke. Bare den som elsker sannheten vil tro sannheten. Den som elsker løgnen, tror løgnen.

Derfor er også vantroen på sett og vis en slags tro, en ond tro, tro med motsatt fortegn. Ingen er så blind som den som ikke vil se, og ingen er så uhelbredelig vantro som den som ikke vil tro.

Viljen må gi sitt samtykke

Og nettopp fordi troen er forbundet med viljen, utgjør den en del av en livsholdning, sann tro kan ikke være passiv eller uforpliktende. Du kan ikke tro på Gud, og så leve som om han ikke eksisterte. En slik tro kaller Bibelen død tro-og den er visst mere ugudelig enn selve vantroen! Levende tro er den tro du tar konsekvensen av, i liv og bekjennelse.

Men likevel er jo troen noe langt mer enn bare en viljessak. Vi kan ikke åpne oss for troen, men vi kan ikke tvinge oss til å tro. Derfor sier også tekstordet vårt : Troen kommer! Den kommer til oss utenfra i et budskap vi kan tro på-og som skaper tro hos oss. Egentlig kan troen bare eksistere som noe konkret, som tror på noe.

Sann Tro

Troen er den intuitive evne til å gripe sannheten, motsatt den viten som kommer ved granskning. Men sann tro er ikke løs eller ubegrunnet. Det den bygger på er intet mindre enn ett skapende, allmektig Guds ord.

Troens hemmelighet blir til slutt Ordets hemmelighet. Den frelsende tro er den tro som kommer ved forkynnelsen av Kristi ord. Som du da velger å tro på!

Til den hovmodige og stortalende vantro har Herren bare ett ord : De har Moses og profetene, la dem høre dem! Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde.

Men med den oppriktige tviler har han medynk, og den svake, søkende tro kommer han i møte. Dvs Han hjelper deg med å få din tro til å bli sterkere.

Fordi det er en side her som har å gjøre med din vilje, oppmuntrer Jesus deg, og sier : Frykt ikke! bare tro!

Men fordi det også er slik at du aldri av din egen makt eller evne kan frembringe troen, lyder det videre til deg :

Gi akt på det Herrens ord som kan skape troen i ditt hjerte. Hør evangeliet! For det er et troverdig ord og fullt verd og motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere.

Nå er Valget Ditt

Så nå kan du bare ta imot Jesus og bli frelst. Å ta imot Jesus betyr bare at du velger å Tro på at Han lever og er Guds Sønn. At han oppsto fra Døden han døde for oss for å ta et evig oppgjør med din og min synd.

Snart kommer han igjen. Da er det for sent. Fly for ditt liv inn i Kristi armer.